Lei n 1.118_90 Contrato de servidores por tempo determinado.