Lei nº 1.089_89-A Emenda nº 02 ao Projeto de Lei nº 22 de 1989.