Lei n 1.153_91 Contrato de servidores por tempo determinado.