Lei n 1.107_90 Contratos de servidores por tempo determinado.