Lei n 1.102_90 Contratos de servidores por tempo determinado.